top of page

 archief 

Vincent de Roder
Out of the haze

zaterdag 3 & zondag 4 september 2016
 

Wat doet het werk van Vincent de Roder? Je komt de zaal binnen en spontaan denk je aan Joseph Albers, zelfs aan Bridget Riley, haar late werk. Je verbaast je over de kleuren, de vormen. Alle werken bijna hebben hetzelfde formaat. Sommige zijn horizontaal, andere verticaal opgebouwd. Je denkt niet aan de verf of hoe het schilderij is opgebouwd. Je kijkt en je verliest. De werken zijn zichzelf, bouwen zichzelf op. Altijd gelukkig wanneer schilderijen geen dialoog moeten aangaan. Ze zwijgen.

Dan nader je een schilderij en je ziet dat de verf lakverf is, dan zie je dat onder de kleuren en de vormen bewegingen ‘verborgen’ zitten maar toch zichtbaar gelaten zijn. Er zijn vlekken, onregelmatigheden. Er is niet naar perfectie gestreefd. Er ontstaat verwarring. 

Abstracte kunst refereert altijd aan een platonische wereld van niet-aardse, ijle, absolute, perfecte vormen. Hier niet: er is gewerkt. Het schilderij kent lagen. Het verleden is zichtbaar, wordt bewust getoond en ís het kunstwerk. De Roder toont schilderijen waar het werkproces integraal deel uitmaakt van het werk. Zijn de schilderijen dan onaf? Geenszins. Maar de onvolkomenheden, de onvolmaaktheid (werken is iets anders dan scheppen) zijn de kern van dit werk. Er is contemplatie mogelijk, maar vooral is er toch beweging.

De manier van schilderen wordt getoond en omdat het menselijk is, is het niet volmaakt. De struikelende mens wordt omarmd. De vormen zijn minder ijl (dus minder abstract) dan ze lijken. Ze staan dicht bij ons, bij gevoelens, gedachten. Er is negatie in de werken, er wordt binnen het werk zelf tégen-gewerkt maar niet op een agressieve manier. Het zijn mogelijkheden die getoond worden. Soms zie je een strandgezicht, de zee, soms denk je aan Jean Brusselmans, de landelijkheid van een haag. Niet dat de connectie met het figuratieve belangrijk is (of er is) maar wel ervaar je een sfeer van menselijkheid, medelevendheid. 

Het belangrijkste: evenwicht. Er is geen schilderij dat uit de haak zit: elk schilderij is volstrekt bewust opgebouwd. Wat zichtbaar gelaten is, heeft een picturale en architectonische functie. 

Hoe komt het dat dit werk een geluksgevoel oproept? De vormen zijn stil, nee, er wordt niet geroepen. De kleuren zijn zelfstandig, vloeken niet met elkaar maar zijn ook niet naast elkaar gelegd zoals handboeken het aanraden. Er is de stilte van het werk zelf, het geheel. Een oeuvre dat zwijgt en wenkt. Maar volstrekt persoonlijk is door het kleurgebruik, door de vormen die voor iedereen herkenbaar zijn maar toch weer anders getoond worden

Johan Velter

Hillebrand van Kampen

zaterdag 1 en zondag 2 oktober 2016

' De kunst is net als de liefde een magische handeling om de angst uit te bannen '
Michael Leiris 
Adriaan Verwée
'Pitch-buttock'

zaterdag 29 & zondag 30 april 2017

Adriaan Verwée maakt objecten en installaties die zich in het tussengebied ophouden tussen letterlijk en figuurlijk, tussen constructie en beeld. Het is alsof die beslissing nog even in beraad gehouden wordt. Enerzijds lijken vele van zijn objecten een bepaalde functie te hebben en bijgevolg deel uit te maken van het hier en nu. Dat tijdelijke en ruimtelijke karakter wordt tevens versterkt door het feit dat de kunstenaar zijn combinaties van verschillende objecten vaak letterlijk onder spanning plaatst door de zwaartekracht een actieve rol te laten spelen, of door elementen te introduceren die er onaf of overbodig uitzien. Die lijken eerder een ‘rest’ van het beeld te vormen in plaats van er deel van uit te maken. Anderzijds valt op hoeveel zorgzame aandacht besteed is aan sommige materialen en verhoudingen. Dit verleent vele objecten een esthetische helderheid die hun functionaliteit juist lijkt tegen te spreken. De kunstenaar creëert geen nieuw beeld van ‘een’ mogelijke wereld, die hij vervolgens in zijn volledigheid aan een toeschouwer aanbiedt - te nemen of te laten. Hij plaatst een object in de tentoonstellingsruimte die een mogelijke aanzet vormt tot een ruimtelijke en tijdelijke ervaring die altijd particulier blijft. In plaats van een kunst die binnen sterke en collectieve referentiekaders functioneert, is zo een kunstvorm ontstaan voor een cultuur die in grote mate particulier en individueel beleefd en geconstrueerd wordt.

Adriaan Verwée makes objects and installations that are caught in the middle ground between the literal and figural, between construction and image. It is as if that decision is still under consideration, or left hanging in the air. Yet many of Verwée’s objects appear nevertheless to have a specific function, and as a result are an integral part of the here and now. The temporal and spatial character of his work is enhanced through the tension that the artist quite literally puts on his combinations of different objects: by, for example, giving gravity an active role, or by introducing elements that look incomplete or redundant. These elements often seem more like 'remnants'of the picture rather than a true part of it. Additionally an enormous amount of attention is lavished upon certain materials and their relationships. This lends these objects an aesthetic clarity and quality, which in turn appears to completely contradict their suggested functionality. Furthermore, the artist seems to have no intention to create a vanguard image of a possible world, which he then offers in its totality to the gaze of the spectator. He arranges objects in the exhibition space in such a way as to suggest to "take it or leave it". In doing so, Verwée engages the viewer in a spatial and temporal experience. Instead of an art that functions through strong and collective reference frames, an art form is thus generated in larger numbers; yet it is an art form that is always experienced and constructed on the particulier and on the individual level.

Johan De Wit
'Moral Outlet'

zaterdag 3 & zondag 4 juni 2017

Reinhard Doubrawa
' 24 hours '

 

zaterdag 9 en zondag 10 september 2017

„The 24 hours show“

 

For the space of Garage Neven, I have developped a series of about 40 paper cutouts. The range of motives reaches from private photo-albums scenes, special studio arrangements, to iconic signs. It also includes words and short text passages (sentencen) and some scientific diagrams too.

They were choosen to find out which roles I play in different situations as person and as artist – as private and aswell as semi-public person – belonging to a specific cultural collective. 

 

The images-compositions will be modified, changed and deleted within the duration of the show frequently. So, one and the some images may show up in different situations, creating different context and content.

Text fragments become part of the image’s composition and work like rules, comments and undertitles or inbetween-text in silent movies.

The setup itself refers to Platons cave allegory. It is also not unequal to a classical shadow-play where cutouts are projected onto a screen. 

Paul Gees
'stille trillingen' 

zaterdag 7 & zondag 8 oktober 2017

Carole Vanderlinden

'OUT OF THE BLUE' recent work on paper

Zaterdag 26 en zondag 27 mei 2018

'De schilderijen van Carole Vanderlinden raken je meteen. Ze zijn direct, compact, krachtig en grappig. Ze zijn ontwapenend. Ze knipogen naar de kunstgeschiedenis. Ze zijn heel rijk, maar tegelijk heel eenvoudig. (…) Vanderlindens schilderijen zien er telkens anders uit, al kan je wel enkele terugkerende elementen herkennen zoals schuin geschilderde passe-partouts, plantenmotieven, hemels en waterpartijen, contrasten tussen dun en dik of mat en glanzend geschilderde partijen en texturen die de indruk wekken dat er een ‘doorkijk’ ontstaat. Sommige schilderijen doen denken aan het werk van Fernand Léger, zij het op een grappige manier. (…) Vaak lijken haar schilderijen, in hun geheel, nuchtere dragers voor een klein, sensueel accident dat, zodra je het hebt opgemerkt, alle aandacht naar zich toe zuigt, maar zich dan weer schuchter terugtrekt: een vlekje, een vloeiend element in een geometrisch opgebouwd schilderij, of een toon die plotseling een schijnbaar lichtgevende waarde krijgt.(…) Vanderlindens fascinatie voor oude kunsten en volkskunsten, hoe deze fascinatie uitmondt in schets- en plakboeken en hoe hieruit uiteindelijk autonome schilderijen kunnen ontstaan, doet denken aan Gustave Flaubert over wie werd gezegd dat hij een woud omhakte om een tandenstoker te vervaardigen, maar dan werkelijk in de geest van zijn beroemde helden Bouvard en Pécuchet, die trachtten zich alle wetenschappen en technologieën van hun tijd eigen te maken. Immers, wat Vanderlinden eveneens lijkt te boeien in deze onuitputtelijke schat aan artefacten, is de vergeefse poging van de kunstenaars of ambachtslieden om via deze voorwerpen kennis te verwerven of greep te krijgen op de wereld of de natuur.' 

Montagne de miel, 8 november 2014
Hans Theys, 'Twee voeten op de grond en twee in de lucht- enkele woorden over het werk van Carole Vanderlinden

http://www.carolevanderlinden.be/

Hans Verhaegen
'this appearing'
Zaterdag 16 en zondag 17 juni 2018

Verschijnen (This appearing)

 

Niet meer dan acht eenvoudige vormen zijn de basis van de kunst van Hans Verhaegen. Ze worden bijna altijd gecombineerd tot een primitieve menselijk figuur. Nu eens strak in rasters gerangschikt, dan weer in complexe, abstracte constructies. Soms zwart wit, soms veelkleurig. 

Met zelfgeschreven computer animaties kan hij een oneindig aantal mogelijke beelden produceren. Als een fotograaf 'neemt' en selecteert hij beelden die tijdens het werken verschijnen en verdwijnen. Een selectie wordt soms afgedrukt op papier of een sequentie soms vertaald naar een video. 

 

Zijn kunst is een spel met gekleurde blokken. Met de menselijke figuur als een algoritmische constructie. Berekende intuïtie en toevallige rationaliteit wisselen elkaar af als tijdelijke strategieën om een paradoxaal evenwicht te vinden tussen vertrouwen en verrassing. In de hoop om een glimp op te vangen van dat ene moment in de aanhoudende verwarring waarop plots iets onstaat wat we kunstwerk willen noemen. En dan tentoonstellen, even in de schijnwerper. Die tijdelijke parade van verzonnen authenticiteit. 

http://www.hansup.be/

Johan De Wilde
'Patricia bellen'
zaterdag 27 en zondag 28 oktober
patricia bellen jpg.jpg

Over het werk van Johan De Wilde

 

Van JDW zijn vooral zijn tekeningen* bekend maar voor zijn project in Garage Neven brengt hij tevens een nieuwe reeks werken: schilderingen en voorbereidende tekeningen gebaseerd op de getallenreeks Pi en een installatie gebaseerd op de stelling van de eindeloos typende apen. 

De stelling van de eindeloos typende apen houdt in dat, “indien men er maar lang genoeg de tijd voor neemt, een aap die in willekeurige volgorde letters intikt op een schrijfmachine, een kopie van het volledig werk van William Shakespeare kan produceren. De statistische kans dat dat gebeurt is uitermate klein, maar niet nul.”

Tijdens het werken aan een reeks tekeningen van meer dan vijftig delen in 2017, ontstond de noodzaak om bepaalde bestaande ideeën, meer bepaald de verhouding Pi die in het werk van JDW al heel lang een grote rol speelt, verder uit te werken. JDW heeft het altijd al graag gehad over de kunstgrepen die nodig zijn om tot een beeld te komen en hoe rede en gevoel daarbij een tijdelijk verbond sluiten. Met andere woorden: het eenvoudig toekennen van een bepaalde kleur aan de cijfers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 0 kan door het eindeloos naast elkaar bestaan van die 10 kleuren tegen een bepaalde achtergrond, een even eindeloze reeks poëtische gelijkenissen opleveren die ‘doen denken aan’ maar nooit echt ‘zijn’ (hoewel de statistische kans daartoe uitermate klein is maar niet nul). Het is net als in zijn eerder werk een poging om zijn kunstgrepen zo universeel mogelijk te maken, een tot vorm gestolde attitude als het ware.

 

*Zijn tekeningen kan je beschouwen als het werk van een 'menselijke printer' (de mens schiep de computer naar zijn beeld): ze zijn opgebouwd als schilderijen, een arbeidsintensief proces: laag na laag met horizontale en verticale lijnen en daartussen verweven een vorm, een gedaante. Het is alsof hij het doek waarop hij met zijn potloden schildert, tekent. Meestal werkt hij op hetzelfde formaat: A4 (omdat hij zijn tekeningen zo universeel mogelijk wil laten zijn; iedereen gebruikt dagelijks A4) of in dezelfde verhoudingen A6 en A2. Zijn thema's zijn heel divers en verschillend, hij laat ze soms los om ze maanden later weer op te pikken.

Johan De Wilde tekent feitelijk 'tijd' op schaal 1/1: hij tekent de lijnen terwijl zijn en eenieders tijd voorbijglijdt, tevens de reden waarom hij vrijwel elke tekening de titel History + een nummer toekent. Een ironische bedenking bij de gevleugelde woorden 'vita brevis, ars longa’.

http:/www.johandewilde.com

Laura van
15 things to do while birdwatching

 

zaterdag 18 en zondag 19 mei 2019

SophiaLiggend.jpg
Wim Bouciqué
Drawn towards books

 

zaterdag 15 en zondag 16 juni 2019

Wim_Boucique_Garage_Neven_2.jpg
Christophe Lezaire
ZOOT ALLURES

zaterdag 14 en zondag 15 september 2019

+ mosselen à volonté

Photos-Vincent-Everarts-002.jpg
Werner Cuvelier
80
zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2019
IMG_5869.jpg
Thomas Bogaert
' Chalets '

zaterdag 19 en zondag 20 september 2020

garage neven.jpg

Remi Verstraete

Walk

zaterdag 14 en zondag 15 november 2020

098-41309890.jpg
632-17112236.jpg

Remi Verstraete

Midden Door

zaterdag 8 en zondag 9 mei 2021

Jesse Cremers 

Als zwart rood wordt

 

zaterdag 28 & zondag 29 augustus 2021

20210718_115940.jpg

In zijn werk creëert Jesse Cremers een eigen wereld waarin objecten, plaatsen en situaties aangepast en naar zijn eigen hand gezet worden. In deze wereld staan beweging, absurditeit en humor centraal. Oplossingen worden bedacht voor problemen die ogenschijnlijk niet bestaan. Maar schijn bedriegt: Jesse gaat de uitdaging aan om op zijn eigen manier de wereld “beter” te maken. De soms naïeve oplossingen die bedacht worden, verhullen de echte bezorgdheden van de kunstenaar: een wereld die steeds minder fantasie en creativiteit toelaat, waar het individualisme hoogtij viert en solidariteit ver te zoeken is. De werken van Jesse brengen mensen samen in verrassing en verbeelding.

Marthe Coolens

MC Color Wheel

 

zaterdag 11 & zondag 12 september 2021

image0.jpeg

Marthe Coolens (1992, BE) vertrekt van foto's die in onze digitale wereld circuleren. Het werd een verzameling ‘ontheemde’ beelden die de basis vormt voor het creëren van werk binnen haar oeuvre.

Een terugkerend thema hierbij is de zoektocht naar de rol van kleur. Marthe Coolens herleidt de oorspronkelijke beelden uit haar collectie tot hun kleurgemiddelde en met dat resultaat gaat zij ruimtelijk aan de slag. Zo bevraagt zij de status van het beeld op conceptueel niveau: zij laat de oorspronkelijke betekenis van het beeld kantelen, tot zij ‘iets anders’ overhoudt: de kleurwaarde op het beeldscherm, die op zijn beurt weer een materiële gedaante krijgt als verf op een muur bijvoorbeeld.  Voor deze tentoonstelling presenteert Marthe een site-specific installatie in combinatie met nieuwe digitale beeldmontages.

BLIK

Garage Neven viert zijn 5 jarig bestaan, een houten jubileum, soms ook blik genoemd.

We maken een groepsexpo met werk van kunstenaars die de revue eerder passeerden.

Vincent de Roder, Hillebrand van Kampen, Adriaan Verwée, Johan De Wit, Reinhard Doubrawa, 

Paul Gees, Carole Vanderlinden, Hans Verhaegen, Johan De Wilde, Laura van, Wim Bouciqué, 

Christophe Lezaire, Werner Cuvelier, Thomas Bogaert, Remi Verstraete, De verzameling DMDC, 

Jesse Cremers, Marthe Coolens

 

zaterdag 2 oktober 2021 van 19 tot 1u.

& zondag 3 oktober 2021 van 13 tot 19u.

Charl Van Ark

F E R N E  N Ä H E 

 

zaterdag 9 april 2021 van 19 tot 1u.

 & zondag 10 april 2021 van 13 tot 19u.

DSCF4862.jpg

Benoît Felix

NEVENEENS

 

zaterdag 18 juni 2021 van 19 tot 1u.

 & zondag 19 juni  2021 van 13 tot 19u.

P1090943.JPG

 

LINE BOOGAERTS

PITSTOP

 

zaterdag 27 augustus 2022 van 19 tot 1u

& zondag 28 augustus 2022 van 13 tot 19u

+

INTERVAL WIPER SWITCH

Performers Ine Claes & Line Boogaerts

Enkel zaterdagavond om 21u30 !

 

concept & realisatie: Line Boogaerts

performance & soundscape: Ine Claes

Productie Werktank  / co-productie CAS-CO en Workspacebrussels

met steun van de Vlaamse overheid

optie1-inkijk-atelier_ Line Boogaerts.jpg

 

Bram Van Stappen

VARIABELEN

zaterdag 1 oktober 2022 van 19 tot 1u

& zondag 2 oktober 2022 van 13 tot 19u

DSCF7837.jpeg

 

Bram Van Stappens werk bevraagt het fotografische medium op zich. Hij tast beeldelement na beeldelement af, onderwerp na onderwerp, schakelt tussen abstractie en figuratie, focust op de materialiteit van onderwerp of print. Hij gaat op zoek naar de uniciteit van een beeld of probeert via obsessieve herhaling tot een archetype te komen. Van middenformaat tot goedkope point and shoot camera’s worden ingezet om greep te krijgen op het soms onwezenlijke alledaagse, om een bevattelijke microkosmos te extraheren uit een complexe poel van indrukken, sferen, mensen, plaatsen en situaties. Dat alles met een vaak afwijkend fotografisch kader en een desoriënterend standpunt om zijn motieven tot de meest abstracte vorm te herleiden in een eindeloze zoektocht naar de code van het aura van beeld. 

IMG_8688-zw-b.jpeg

 

Lieve D'hondt 

Standpunten 

zaterdag 20 mei 2023 van 19 tot 1u

& zondag 21 mei 2023 van 13 tot 19u

Ante Timmermans


W E L L I C H T


zaterdag 1 juli 2023 van 19 tot 1u

& zondag 2 juli 2023 van 13 tot 19u

tentoonstellingsbeeld.jpeg

Bart Baele

Los Angeles

zaterdag 9 september 2023 van 19 tot 1u

& zondag 10 september 2023 van 13 tot 19u

Rein Dufait

 

escadia - vlietende brokstukken 

 

zaterdag 7 oktober 2023 van 19 tot 1u

& zondag 8 oktober  2023 van 13 tot 19u

 

 

 

 

Lieve D'hondt, Ante Timmermans, Bart Baele, Rein Dufait

+

Anne Daems, Marie Mees, Vana van, Sine Van Menxel

 

 

zaterdag 7 oktober 2023 van 19 tot 22u

& zondag 8 oktober  2023 van 13 tot 18u

 

 

maalderij Prové, Denderkaai 42 , 9400 Ninove

 

 

 

Paul Casaer

 

PENDING

 

zaterdag 27 april 2024 van 19 tot 1u

& zondag 28 oktober 2024 van 13 tot 19u

 

E9948AE7-A607-45B4-9BF6-E22D5D9534D6.heic
bottom of page